I. VỊ TRÍ

- Vị trí: Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, được thành lập theo Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Chính thức ra mắt và hoạt động từ ngày 01/01/2020.

- Trụ sở: Tổ dân phố 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng: 

Ban Quản lý di tích có chức năng quản lý, nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng; tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và  phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh Điện Biên theo thẩm quyền được giao phù hợp với tiềm năng phát triển du lịch, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện công tác nghiên cứu, sưu tầm lập hồ sơ xếp hạng di tích, kiểm kê, bảo quản tài liệu, hiện vật liên qua đến di tích trên địa bàn toàn tỉnh.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch toàn diện về các hoạt động của di tích, trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về các hoạt động của di tích, trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

 Trực tiếp thực hiện việc trùng tu, tôn tạo, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ và một số di tích trọng điểm khác của tỉnh giao.

- Tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các hạng mục công trình thuộc khu di tích theo thẩm quyền được giao.

- Phối hợp với phòng Quản lý nhà nước, tham gia thẩm định dự án cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ của di tích có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường - sinh thái của di tích và giám sát quá trình cải tạo, xây dựng công trình có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường - sinh thái của di tích.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng và các đơn vị liên quan lập quy hoạch cho di tích quốc gia đặc biệt và cụm di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh tạo thành một quần thể phân bố trong cùng một khu vực địa lý, có mối liên hệ mật thiết về lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh và tổ chức các hoạt động khảo cổ học, trưng bày, giới thiệu tài liệu, hiện vật di tích được phân công quản lý theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác gìn giữ và phát huy giá trị di tích. Trực tiếp xử lý hoặc phối hợp đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến vi phạm di tích theo thẩm quyền.

- Phối hợp với chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích; kiểm tra giám sát các hoạt động lễ hội truyền thống , tín ngưỡng gắn với di tích trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức đón tiếp, phục vụ khách tham quan, nghiên cứu trong nước và quốc tế. Tuyên truyền, giáo dục, truyền thông về di tích bằng nhiều hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, biên soạn tài liệu tuyên truyền, tổ chức các chương trình giáo dục, nói chuyện chuyên đề.

- Tuyên truyền tới cá tổ chức, cá nhân thực hiện Luật Di sản văn hóa và các quy định của nhà nước về bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh thông qua hình thức thông tin, tuyên truyền, trưng bày, quảng bá.

- Tổ chức, cung ứng các hoạt động văn hóa, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý di tích và quy định của pháp luật đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, du lịch của nhân dân và cộng đồng xã hội.

Tổ chức phát triển sản phẩm lưu niệm, xuất bản ấn phẩm của di tích. Cung cấp thông tin tư liệu, tư vấn kỹ thuật, nghiệp vụ di tích; hợp tác bồi dưỡng chuyên môn về nghiệp vụ di tích.

- Thu phí, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật; Quản lý sử dụng đất đai, tài sản, kinh phí theo phân cấp và quy định của Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao

 

 Liên kết website
Thống kê: 227.400
Online: 80
°