Thực hiện Văn bản số 1162/SVHTTDL-QLDSVH ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp đo vẽ bản đồ khoanh vùng, bản đồ chỉ dẫn đường đến di tích đề nghị công nhận xếp hạng năm 2022, từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 29/6/2022 Ban Quản lý di tích phối hợp với Trung tâm Thông tin kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Mường Chà đã tiến hành khảo sát thực địa, tổ chức đo vẽ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích: Danh lam thắng cảnh hang động Tìa Chớ và Di tích khảo cổ hang Thẩm Tâu.

Tham gia cùng đoàn công tác có đại diện các cơ quan chuyên môn của UBND huyện Mường Chà: Phòng Văn hoá thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các xã Hừa Ngài, xã Pa Ham: Lãnh đạo UBND, Công chức văn hoá xã, cán bộ địa chính và đại diện nhân dân bản Há Là Chủ B, xã Hừa Ngài; bản Pa Ham, xã Pa Ham đã khảo sát, đo đạc tại thực địa, thống nhất diện tích dự kiến khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích. Các bên tham gia thống nhất các khu vực dự kiến khoanh vùng có diện tích như sau: Đối với Danh lam thắng cảnh Hang động Tìa Chớ, tổng diện tích dự kiến khoanh vùng bảo vệ là: 8,5ha trong đó: khu vực bảo vệ I: 3.5 ha, khu vực bảo vệ II: 5ha. Đối với di tích khảo cổ học hang Thẩm Tâu, tổng diện tích dự kiến khoanh vùng bảo vệ là 7 ha trong đó: khu vực bảo vệ I: 2 ha; khu vực bảo vệ II: 5 ha. Cũng tại thực địa, Ban Quản lý di tích đã đề nghị các phòng đơn vị liên quan xác định: tình trạng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hiện trạng thửa đất các hộ dân đang canh tác trong khu vực dự kiến khoanh vùng bảo vệ di tích trên địa bàn.

Sau khi thống nhất diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích dự kiến giữa các đơn vị liên quan ngoài thực địa, Ban Quản lý di tích phối hợp cùng Trung tâm Thông tin kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện nội dung bản đồ sơ bộ khoanh vùng bảo vệ 02 di tích. Trên cơ sở đó tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mời Sở, ngành đơn vị liên quan tổ chức họp thống nhất nội dung khoanh vùng bảo vệ các di tích.

Việc xác định diện tích các khu vực bảo vệ di tích, hoàn thiện bản đồ khoanh vùng là nội dung không thể thiếu trong hồ sơ khoa học xếp hạng di tích được quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Đồng thời, đây cũng là cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác bảo vệ, trùng tu và phát huy giá trị di tích sau khi được xếp hạng./.

Đoàn công tác khảo sát, khoanh vùng địa điểm hang Thẩm Tâu

Đoàn công tác khảo sát, khoanh vùng địa điểm hang động Tìa Chớ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 227.348
   Online: 49
   °